arnteng, pt, pt-pro, alhem-1, lyweny, alhem-1, anyematy, akem, alhem-1

WOMANS SISTER-IN-LAW, PT, YOU, GO, HUNT, GO, WITCHETTY GRUB, CUT, GO

Arntenengk artey? Arntengengk. Alhekaw, lyweny alhek. Anyematy aketyek alhek.

Where's your sister-in-law? She went, she went hunting. She went to collect witchetty grubs.