awenh, anwernekenh, awenh, anwernekenh, yanh

AUNT (FATHERS SISTER), OUR(PLURAL), AUNT (FATHERS SISTER), OUR (PLURAL), THERE

Awenhey anwernekenh. Awenhey anwernekenh yanh.

Our aunt. Our aunt is over there.