kakey, pt-pro, alhem, kakey, pt-pro, alhem

BROTHER(ELDER), YOUR, GO, BROTHER(ELDER), YOUR, GO

Kengkw alhern. Kengkw alhern. Alakenh ilem.

Your elder brother just went. Your elder brother just went. That's how you say it.