kakey, pt-pro, alhem-1, kakey, pt-pro, alhem-1

ELDER BROTHER, YOU, GO, ELDER BROTHER, YOU, GO

Kengk alhern. Kengk alhern. Alakenh ilem.

Your elder brother just went. Your elder brother just went. It's like that.