kaytetye, map, apetyem

KAYTETYE, MANY, COME

Kaytetye map-rnem apetyem.

The Kaytetye people are coming.