lhwelk, alhem, lhwelk, alhem

BLUE-TONGUE LIZARD, GO

Alakenh, lhwelk alhem, lhwelk alhem.

Like this. Blue-tongue lizard. The blue-tongue lizard is going along.