lhwelk, alhem-1, lhwelk, alhem-1

BLUE TONGUE LIZARD, GO

Alakenh, lhwelk alhem, lhwelk alhem.

Like this. Blue tongue lizard. The blue tongue lizard is going along.