lyweny, alhem

HUNTING, GO

Lyweny alhem.

Going hunting.