lyweny, alhem-1

HUNTING, GO

Lyweny alhem.

Going hunting.