ngapi, marrmarr

I, HAPPY

Ngapi ngamin marrmarr

I am happy

Signer: Rachel Meiyinbara
Language: Mawng
Location: Warruwi