NGAYALU, WANGKARRA

WE TWO, TALK

Ngayulin wangkarr Sheila-kuta

We two are talking to Sheila