NGUNYTJU, NGAYAKU, A-S(air writing), NYINARRA

MOTHER, MY, ALICE SPRINGS, SIT

Ngunytju, ngayaku ngunytju Alice Springs nyinarra

Mother, my mother lives in Alice Springs