TJITJI, PIRNI

CHILD, MANY

Tjitji pirni nyinakatiya