wati, marlu, kurlarta, wakalku

MAN, KANGAROO, SPEAR, SPEAR-2

Watirlu, marlu kurlartangka wakarnu.

The man speared a kangaroo with a spear.