kakalyalya

MAJOR MITCHELLS COCKATOO

Kakalyalya.

Major Mitchell's cockatoo.