kakalyalya

MAJOR MITCHELL COCKATOO

Kakalyalya.

Major Mitchell's cockatoo.