tiyi, wurlkumanu, tiyi, ngarni, tiyi

TEA, OLD WOMAN, TEA, EAT, TEA

Tiyi ka ngarni wurlkumanurlu, tiyi, ngarni ka tiyi.

The old woman is drinking tea, tea, she's drinking tea.